Flexinet logo
Flexinet

Responsive websites & Marketing

Flexinet creëert uw online identiteit 

Uw nieuwe website Contacteer ons

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Patri Scaldis bvba, die commercieel opereert onder de naam Flexinet.

Artikel 1 Geldigheid

Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder correcte toepassing van de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan onze onderhavige verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen en overeengekomen zijn.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging

Patri Scaldis bvba is enkel verbonden door de door ons ondertekende opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke goedkeuring. Bestellingen, opgenomen door een van onze consultants, bedienden, vertegenwoordi gers of aangestelden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf Patri Scaldis bvba daartoe wettelijk kan verbinden.

Artikel 3 Aanvullingen, klachten of wijzigingen

Aanvullingen, klachten of wijzigingen dienen, uiterlijk binnen acht dagen na de datum van overeenkomst, schriftelijk en aangetekend bij Patri Scaldis bvba te zijn ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht het werk te hebben aanvaard.

Artikel 4 Planningtermijnen

De opgegeven planningtermijnen zijn indicatief en eventuele vertragingen kunnen tot geen enkele vergoeding, boete of ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Patri Scaldis bvba is niet verantwoordelijk voor schade of boetes van welke aard ook voor te late levering van de gevraagde diensten. Het toesturen van een testlink, alsook het niet schriftelijk reageren gedurende meer dan 1 maand geldt als opleveringsdatum van het project.

Artikel 5 Vertrouwelijke informatie

Informatie die door Patri Scaldis bvba, zijn adviseurs, zijn trainers, zijn consultants en zijn medewerkers aan de klant wordt verstrekt, zal door de klant als vertrouwelijke informatie worden behandeld en zal ook enkel gebruikt worden voor de door ons toegezegde doelstellingen van de klant.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd enige betaling te innen, noch om een geldige kwitantie te verstrekken. Bij niet-betaling van onze factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 12 % op jaarbasis vanaf de vervaldag van de factuur. Er is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schade-vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % op het niet-betaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.000 euro, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het jaarlijkse hosting & servicepakket start bij de oplevering van het project.

Artikel 7 Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als deze overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de koper noch recht op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan natuurrampen, brand, overstroming, abnormale weersomstandigheden, noodtoestand, meteorologische of atmosferische storingen, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden, opstand, rellen, oorlog, oorlogsgevaar, burgerlijke onrust, embargo’s, stakingen, lockout, werkonderbrekingen en andere onbeschikbaarheden van het personeel, vertragingen of verstoringen veroorzaakt door leveranciers, contractanten en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

Artikel 8 Bevoegde rechtbanken

Elk geschil dat tussen partijen zou ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Dendermonde of van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Patri Scaldis bvba gevestigd is.